vcelari.sk www.vcelari.sk | www.vcelari.sk - Slovensky zv?z v?elárov

vcelari.sk
Title: www.vcelari.sk | www.vcelari.sk - Slovensky zv?z v?elárov
Keywords:
Description: www.vcelari.sk | www.vcelari.sk - Slovensky zv?z v?elárov Dru?stvo Krú?ky Kontakt Kontakty na ZO Regionálna zlo?ka Banská Bystrica Regionálna zlo?ka Bratislava Regionálna zlo?ka Ko?ice Regionálna zlo?
vcelari.sk is ranked 3647881 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $4,983. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. vcelari.sk has 43% seo score.

vcelari.sk Information

Website / Domain: vcelari.sk
Website IP Address: 217.67.31.25
Domain DNS Server: ns1.nameserver.sk,ns2.dnsbackup.net,ns1.dnsbackup.net

vcelari.sk Rank

Alexa Rank: 3647881
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

vcelari.sk Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $4,983
Daily Revenue: $13
Monthly Revenue $409
Yearly Revenue: $4,983
Daily Unique Visitors 1,256
Monthly Unique Visitors: 37,680
Yearly Unique Visitors: 458,440

vcelari.sk WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control store, no-cache, must-revalidate,post-check=0, pre-check=0
Date Thu, 28 Jul 2016 04:58:48 GMT
Server Apache
Content-Type text/html; charset=utf-8

vcelari.sk Keywords accounting

Keyword Count Percentage

vcelari.sk Traffic Sources Chart

vcelari.sk Similar Website

Domain Site Title

vcelari.sk Alexa Rank History Chart

vcelari.sk aleax

vcelari.sk Html To Plain Text

www.vcelari.sk | www.vcelari.sk - Slovensky zv?z v?elárov Dru?stvo Krú?ky Kontakt Kontakty na ZO Regionálna zlo?ka Banská Bystrica Regionálna zlo?ka Bratislava Regionálna zlo?ka Ko?ice Regionálna zlo?ka Nitra Regionálna zlo?ka Pre?ov Regionálna zlo?ka Tren?ín Regionálna zlo?ka Trnava Regionálna zlo?ka ?ilina V?elárska paseka V?elárske krú?ky V?elia pastva Zdru?enie slovenská v?ela www.vcelari.sk Navigácia stránky Titulná stránka Dru?stvo V?elárske odbytové a zásobovacie dru?stvo Sekcia komer?nych v?elárov SZV ?tatút Sekcie komer?nych v?elárov SZV Krú?ky V?elárske krú?ky na Slovensku Legislatíva Dokumenty SZV Dokumenty - ko?ovanie v?elstiev Dotácie Smernice Veterinárne oznamy História Z histórie slovenského v?elárstva Linky Obe?níky SZV Obe?níky 2016 Obe?níky 2015 Obe?níky 2014 Obe?níky 2013 Obe?níky 2012 Obe?níky 2011 Obe?níky 2010 Obe?níky 2009 Obe?níky 2008 Obe?níky 2007 Obe?níky ZSV Obe?níky ZSV 2016 Obe?níky ZSV 2015 Obe?níky ZSV 2014 Obe?níky ZSV 2013 Smernice ZSV Podujatia Prax V?elár Anketa Kontakty na ZO SZV Posledné ?lánky Prihlásenie Pou?ívate?ské meno: * Heslo: * Vytvori? novy ú?et Po?iada? o nové heslo ?truktúry krajov Banská Bystrica Základná organizácia Regionálna zlo?ka Bratislava Základná organizácia Regionálna zlo?ka Ko?ice Základná organizácia Regionálna zlo?ka Nitra Základná organizácia Regionálna zlo?ka Pre?ov Základná organizácia Regionálna zlo?ka Tren?ín Základná organizácia Regionálna zlo?ka Trnava Základná organizácia Regionálna zlo?ka ?ilina Základná organizácia Regionálna zlo?ka Syndikova? Signalizácia kvitnutia nektárodajnych rastlín - júl 2016 St, 27/07/2016 | sekretariat Príloha: Signalizacia-kvitnutia-jul-2016.pdf (276.3 KB) Ak chcete prida? komentáre, tak sa musíte prihlási? alebo zaregistrova?. | Tagy:Prax Obe?ník ZSV ?. 7/2016 - Usmernenie k poskytnutiu dotácií na ope?ovaciu ?innos? na rok 2016 Ne, 24/07/2016 | sekretariat V?elári nepodnikatelia, ktorí sú organizovaní v niektorom z ob?ianskych zdru?ení, ktoré sú ?lenom Zdru?enia Slovenská v?ela, ?iadajú dotáciu na ope?ovaciu ?innos? v?iel na rok 2016 pod?a Vynosu Ministerstva p?dohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5. mája 2011 ?. 536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v p?dohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskor?ích predpisov prostredníctvom sekretariátu Zdru?enia Slovenská v?ela, Svr?ia 14, 840 00 Bratislava. V?elári registrovaní v CRV ako fyzické osoby SHR alebo právnické osoby m??u ?erpa? dotácie na ope?ovaciu ?innos? v?iel samostatne prostredníctvom P?dohospodárskej platobnej agentúry (?alej len ?PPA“) po zverejnení vyzvy na stránkach PPA. Príloha:Obeznik-ZSV-7-2016-Opelovacia-cinnost.pdf (354.3 KB) Priloha-A-Ziadost-o-dotaciu.rtf (94.85 KB) ?íta? ?alej Ak chcete prida? komentáre, tak sa musíte prihlási? alebo zaregistrova?. | Tagy:Obe?níky ZSV, Obe?níky ZSV 2016 Obe?ník SZV ?.8/2016 - V?elárska sú?a? v Kazachstane Ut, 19/07/2016 | sekretariat Po?as 21. Kongresu Apislavie v kaza?skej Alma-Ate v dňoch 14. a? 18. septembra 2016 sa uskuto?ní v?elárska sú?a?. Príloha: Obeznik-8-2016-Podmienky-sutaze-Kazachstan.doc (143.5 KB) ?íta? ?alej Ak chcete prida? komentáre, tak sa musíte prihlási? alebo zaregistrova?. | Tagy:Obe?níky, Obe?níky 2016 Obe?ník ZSV ?. 6/2016 - ?iados? o poskytnutie pomoci v zmysle NV ?. 107/2014 Z. z. na podporny rok 2016/2017 Ut, 14/06/2016 | sekretariat OZ ZSV, vnútroorganiza?ná zlo?ka OZ ZSV, iné v?elárske ob?ianske zdru?enie na území SR alebo neorganizovany v?elár vyplní ?iados? o poskytnutie pomoci na tla?ive vydanom Zdru?ením Slovenská v?ela (?alej len ?ZSV“), ktoré tvorí prílohu tohto obe?níka. V ?iadosti si OZ ZSV, vnútroorganiza?ná zlo?ka OZ ZSV, iné v?elárske ob?ianske zdru?enie na území SR alebo neorganizovany v?elár naplánuje po?iadavky v rámci uvedenych opatrení tykajúcich sa podporného roka 2016/2017 ( nako?ko na základe novelizovaného Nariadenia Európskej komisie podporné obdobie trvá od 1. augusta 2016 do 31. júla 2017, do ?iadosti o poskytnutie pomoci na rok 2016/2017 je potrebné uvies? v?etky nákupy a aktivity, ktoré plánujete realizova? v uvedenom období). Prílohy:Obeznik-ZSV-6-2016-Ziadost-o-poskytnutie-pomoci.pdf (468.28 KB) Priloha-1-NV-SR-c-107-2014-Ucinne-od-1-5-2014.pdf (73.7 KB) Priloha-2-Usmernenie-ZSV-1-2015-k-predkladaniu-poz-na-cerpanie-dotacnych-prostriedkov-5-11-2015.pdf (326.69 KB) Priloha-3-Ziadost-o-poskytnutie-pomoci-2016-2017.xls (126 KB) Priloha-4-Ziadost-o-poskytnutie-pomoci-2016-2017-pre-neorganizovanych.xls (119 KB) Priloha-5-Ziadost-o-poskytnutie-pomoci-2016-2017-VZOR.xls (135.5 KB) Priloha-6-Obeznik-ZSV-4-2016-Usmernenie-k-ziadosti-o-vyplatenie-pomoci.pdf (650.18 KB) ?íta? ?alej Ak chcete prida? komentáre, tak sa musíte prihlási? alebo zaregistrova?. | Tagy:Obe?níky ZSV, Obe?níky ZSV 2016 Obe?ník SZV ?.7/2016 - V?elárstvo v 21.storo?í - nové ohrozenia, vyzvy, rie?enia Pi, 10/06/2016 | sekretariat Slovensky zv?z v?elárov v spolupráci so Zdru?ením podnikate?ov, dru?stvo Dvory nad ?itavou organizuje konferenciu - V?elárstvo v 21.storo?í- nové ohrozenia, vyzvy, rie?enia pod zá?titou a za ú?asti ministerky p?dohospodárstva a rozvoja vidieka SR Miesto konania: Kultúrny dom Branovo, okr. Nové Zámky Dátum a ?as: 18.júna 2016 o 10,00 hod. Príloha:Obeznik-7-2016- Konferencia-v-spolupraci-s-MPRV-SR.doc (135 KB) ?íta? ?alej Ak chcete prida? komentáre, tak sa musíte prihlási? alebo zaregistrova?. | Tagy:Obe?níky, Obe?níky 2016 Signalizácia kvitnutia nektárodajnych rastlín - jún 2016 Ut, 07/06/2016 | sekretariat Príloha:Signalizacia-kvitnutia-jun-2016.pdf (298.18 KB) Ak chcete prida? komentáre, tak sa musíte prihlási? alebo zaregistrova?. | Tagy:Prax V?elárstvo v 21. storo?í - nové ohrozenia, vyzvy, rie?enia Ut, 07/06/2016 | sekretariat Slovensky zv?z v?elárov v spolupráci so Zdru?ením agropodnikate?ov, dru?stvo Dvory nad ?itavou organizuje konferenciu V?elárstvo v 21.storo?í - nové ohrozenia, vyzvy, rie?enia pod zá?titou a za ú?asti ministerky p?dohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Miesto konania bude Kultúrny dom v Novych Zámkoch, v dni 18. júna 2016 o 10.00 hod. Príloha:Vcelarstvo-v-21-storoci.jpg (129.05 KB) ?íta? ?alej Ak chcete prida? komentáre, tak sa musíte prihlási? alebo zaregistrova?. | Tagy:Podujatia Doplnok k obe?níku SZV ?. 2/2016 zo dňa 3.3.2016 Pi, 20/05/2016 | sekretariat Prílohy:Doplnok-Usmernenie-k-regionalnym-konferenciam-SZV.doc (138 KB) Priloha-c-1-Prerokovanie-navrhu-na-stanovenie-limitov-v-novom-nariadeni-vlady.xls (73 KB) Ak chcete prida? komentáre, tak sa musíte prihlási? alebo zaregistrova?. | Tagy:Obe?níky, Obe?níky 2016 Cenník v?elstiev 2016 Pi, 20/05/2016 | sekretariat NPPC – VU?V Nitra – ústav v?elárstva Liptovsky Hrádok vydáva cenník v?elstiev a v?elárskych pom?cok platny od 20.05.2016 pre potreby zis?ovania náhrad za likvidované v?elstvá a v?elárske pom?cky. Príloha: Cennik-vcelstiev-2016.pdf (483.69 KB) ?íta? ?alej Ak chcete prida? komentáre, tak sa musíte prihlási? alebo zaregistrova?. | Tagy:Dokumenty Obe?ník ZSV ?. 5/2016 - Prieskum úspe?nosti zimovania v?elstiev na Slovensku v sezóne 2015 /2016 a projekt o záchrane p?vodnych populácií v?elstiev Pi, 20/05/2016 | sekretariat Vá?ené v?elárky, vá?ení v?elári! zahájili sme 6. ro?ník monitoringu úspe?nosti prezimovania v?elstiev na Slovensku. Prosíme Vás o vyplnenie nasledovného dotazníka, v ktorom m??ete zhodnoti? Va?e pozorovania získané po?as uplynulej v?elárskej sezóny. Toto zis?ovanie je anonymné, robí sa rovnakou ?tandardnou formou v mnohych krajinách sveta, bude hromadne ?tatisticky spracované a osobné údaje nebudú nikdy poskytnuté tretím osobám. Vyplnenie dotazníka zaberie max. 10 minút. Dotazník bude prístupny do 10. júna 2016. ?ím viacej v?elárov sa zapojí, tym presnej?ie vysledky získame, rozo?lite preto nasledovny link on-line dotazníka ?o najv???iemu po?tu Va?ich ?lenov a v?elárskych kolegov: On-line dotazník o úspe?nosti prezimovania v?elstiev na Slovensku – kliknite tu: http://goo.gl/forms/fWecFtR1vs Príloha:Obeznik-ZSV-5-2016-Prieskum-uspesnosti-zimovania-vcelstiev-na-Slovensku.pdf (291.1 KB) ?íta? ?alej Ak chcete prida? komentáre, tak sa musíte prihlási? alebo zaregistrova?. | Tagy:Obe?níky ZSV, Obe?níky ZSV 2016 Signalizácia kvitnutia nektárodajnych rastlín - máj 2016 ?t, 12/05/2016 | sekretariat Príloha:Signalizacia-kvitnutia-maj-2016.pdf (327.27 KB) Ak chcete prida? komentáre, tak sa musíte prihlási? alebo zaregistrova?. | Tagy:Prax Obe?ník SZV 6/2016 - Zájazd do Kazachstanu 14.9.-19.9.2016 ?t, 12/05/2016 | sekretariat Predpokladany termín uskuto?nenia zájazdu do Kazachstanu – Almaty, kde sa bude kona? XXI. kongres Apislavie, je 14.9.-19.9.2016 (termín sa m??e meni? o pár dní z d?vodu dostupnosti leteniek). Predbe?ná cena zájazdu je stanovená na 800 €, kone?ná cena bude závisie? od ceny leteniek a ubytovacích po?iadaviek. Cena zah?ňa ubytovanie s plnou penziou, letenky, transport na letisko. Upozorňujeme, ?e je potrebné ma? cestovny pas s platnos?ou minimálne 6 mesiacov, zabezpe?ené komer?né poistenie a víza. Víza sa vybavujú na Zastupite?skom úrade Kaza?skej republiky v Bratislave. Príloha: Obeznik-6-2016-Zajazd-do-Kazachstanu.doc (619 KB) ?íta? ?alej Ak chcete prida? komentáre, tak sa musíte prihlási? alebo zaregistrova?. | Tagy:Obe?níky, Obe?níky 2016 Obe?ník ?. 5/2016 - Podmienky 11. ro?níka sú?a?e o najlep?í slovensky med v rámci Agrokomplexu 2016 Ne, 08/05/2016 | sekretariat Vzh?adom na to, ?e sa blí?i termín vystavy Agrokomplex 2016, po?as ktorej bude prebieha? 11. ro?ník sú?a?e o najlep?í slovensky med, medovníky, medovinu a pe?, oznamujeme Vám podmienky sú?a?e. V sú?a?i o najlep?í slovensky med v rámci vystavy Agrokomplex 2016 pribudli nové sú?a?né kategórie. Prílohy:Obeznik-5-2016-AX-2016.doc (265.5 KB) Prihlaska-na-AX-2016.xls (37.5 KB) ?íta? ?alej Ak chcete prida? komentáre, tak sa musíte prihlási? alebo zaregistrova?. | Tagy:Obe?níky, Obe?níky 2016 ?pecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov Ne, 01/05/2016 | sekretariat Príloha: Specifikacia-prijateho-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-2014.pdf (56.77 KB) Ak chcete prida? komentáre, tak sa musíte prihlási? alebo zaregistrova?. | Tagy:Dokumenty Rozpo?et na rok 2016 St, 27/04/2016 | sekretariat Príloha: Rozpocet-2016.doc (60.5 KB) Ak chcete prida? komentáre, tak sa musíte prihlási? alebo zaregistrova?. | Tagy:Dokumenty Obe?ník ZSV ?. 4/2016 - Usmernenie k ?iadosti o vyplatenie pomoci pod?a nariadenia vlády SR ?. 107/2014 pre podporny rok 2015/2016 St, 20/04/2016 | sekretariat P?dohospodárskou platobnou agentúrou SR (?alej len ?PPA“) bolo Zdru?eniu Slovenská v?ela (?alej len ?ZSV“) doru?ené rozhodnutie o schválení pomoci na podporny rok 2015/2016, ako bolo uvedené u? v Obe?níku ZSV ?. 15/2015. Podporu z Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského v?elárstva m??e kone?ny prijímate? pomoci ?erpa?, ak splní ni??ie uvedené podmienky. Budú akceptované originálne podklady predkladané prostredníctvom Slovenskej po?ty. Podklady predlo?ené e-mailom a faxom nebudú akceptované. Príloha:Obeznik-ZSV- 4-2016-Usmernenie-k-ziadosti-o-vyplatenie-pomoci.pdf (650.26 KB) ?íta? ?alej Ak chcete prida? komentáre, tak sa musíte prihlási? alebo zaregistrova?. | Tagy:Obe?níky ZSV, Obe?níky ZSV 2016 Signalizácia kvitnutia nektárodajnych rastlín St, 13/04/2016 | sekretariat Príloha:Signalizacia-kvitnutia-april-2016.pdf (295.22 KB) ?íta? ?alej Ak chcete prida? komentáre, tak sa musíte prihlási? alebo zaregistrova?. | Tagy:Prax Príru?ka pre ?iadate?a pre poskytovanie pomoci na vykonávanie opatrení na zlep?enie podmienok pre produkciu a obchodovanie s v?elími produktmi na podporny rok 2015/2016 Ne, 10/04/2016 | sekretariat Príru?ka pre ?iadate?a pre poskytovanie pomoci na vykonávanie opatrení na zlep?enie podmienok pre produkciu a obchodovanie s v?elími produktmi na podporny rok 2015/2016. Príloha:Prirucka-pre-ziadatela-pre-poskytovanie-pomoci-na-vykonavanie-opatreni-na-zlepsenie-podmienok-pre-produkciu-a-obchodovanie-s-vcelimi-produktmi-na-podporny-rok-2015-2016.doc (1.42 MB) ?íta? ?alej Ak chcete prida? komentáre, tak sa musíte prihlási? alebo zaregistrova?. | Tagy:Dokumenty, Dotácie Obe?ník ?. 4/2016 - Pozvánka na XX. konferenciu zlep?ovate?ov a vynálezcov vo v?elárstve St, 06/04/2016 | sekretariat Na vystavisku Expo Center v Tren?íne, sú?asne s vystavou záhradkárov Záhrada 2016, sa bude v dňoch 21. – 22. 10. 2016 kona? XX. konferencia zlep?ovate?ov a vynálezcov vo v?elárstve spojená s medzinárodnou v?elárskou vystavou. Príloha: Obeznik-4-2016-Konferencia-zlepsovatelov.doc (256.5 KB) ?íta? ?alej Ak chcete prida? komentáre, tak sa musíte prihlási? alebo zaregistrova?. | Tagy:Obe?níky, Obe?níky 2016 2% dane pre Slovensky zv?z v?elárov Ne, 27/03/2016 | sekretariat Dovo?te, aby sme Vás oslovili a poukázali na mo?nos? darovania 2% zo zaplatenej dane z príjmu. Darova? m??e vykona? ka?dá fyzická osoba (zamestnanec, majite?, konate?) alebo aj Va?a spolo?nos? ako právnická osoba. Príloha: Danove-tlacivo-Vyhlasenie-2015-SZV.pdf (408.08 KB) ?íta? ?alej Tagy:Dokumenty Obe?ník ?. 2/2016 - Usmernenie k Regionálnym konferenciám SZV Ut, 22/03/2016 | sekretariat Na základe rokovania a rozhodnutia Vykonného vyboru SZV (?alej len VV SZV) zo dňa 23.01.2016 v Banskej Bystrici a rokovania Predstavenstva SZV, je vydané toto usmernenie. Prílohy: Obeznik-2-2016-VV-SZV-Usmernenie-k-regionalnym-konferenciam-SZV.doc (143 KB) Volebny-poriadok-SZV.doc (39 KB) ?íta? ?alej Ak chcete prida? komentáre, tak sa musíte prihlási? alebo zaregistrova?. | Tagy:Obe?níky, Obe?níky 2016 Obe?ník ZSV ?. 3/2016 - Usmernenie pre asistentov úradnych veterinárnych lekárov pri vykonávaní prehliadok v?elstiev na varroázu Po, 14/03/2016 | sekretariat Vzh?adom k ?asovej náro?nosti pri kontrole podkladov za vykonané prehliadky v?elstiev Vás ?iadame o vyp?ňanie prílohy ?. 24 v zmysle Príru?ky pre ?iadate?a pre poskytovanie pomoci na vykonávanie opatrení na zlep?enie podmienok pre produkciu a obchodovanie s v?elími produktmi na podporny rok 2015/2016 pod?a abecedného poradia v?elárov, u ktorych bola prehliadka vykonaná. Príloha:Obeznik-ZSV-3-2016-Usmernenie-pre-asistentov-uradnych-veterinarnych-lekarov-pri-vykonavani-prehliadok.doc (44 KB) ?íta? ?alej Ak chcete prida? komentáre, tak sa musíte prihlási? alebo zaregistrova?. | Tagy:Obe?níky ZSV, Obe?níky ZSV 2016 Vzdelávacie aktivity Vú?V – ústav v?elárstva pre rok 2016 St, 09/03/2016 | sekretariat V spolupráci so zdru?ením Slovenská v?ela Vás pozyvame na v?elárske odborné kurzy, akreditované Ministerstvom ?kolstva, vedy, vyskumu a ?portu SR. Príloha: Prihlaska-Vzdelavacie-kurzy-2016_03.doc (36 KB) ?íta? ?alej Ak chcete prida? komentáre, tak sa musíte prihlási? alebo zaregistrova?. | Tagy:Podujatia Oznam komer?nych v?elárov Ut, 01/03/2016 | sekretariat Sekcia komer?nych v?elárov usporiada v SO? Pod Báno?om v Banskej Bystrici 12.marca 2016 predná?ky pre svojich ?lenov a ne?lenov. Za?iatok je o 9.00 hod. Ing. Tibor Jókay bude v predná?ke Ekonomicky orientovany chov v?iel hovori? o vplyve negatívnych faktorov dne?ka na ?ivot v?elstva a Tibor Vargapál o marketingu a predaji medu. V prípade záujmu o obed je potrebné prihlási? sa na adrese: komercni.vcelari.szv@gmail.com. ?íta? ?alej Ak chcete prida? komentáre, tak sa musíte prihlási? alebo zaregistrova?. | Tagy:Podujatia Sú?a? medoviny MEDOVINKA ROKU 2016 Po, 22/02/2016 | sekretariat Základná organizácia Nitra a Slovensky zv?z v?elárov si Vás dovo?ujú pozva? na 2.ro?ník celoslovenskej sú?a?e medoviny MEDOVINKA ROKA 2016, ktorá sa koná dňa 2. apríla 2016. Prílohy: Statut-Medovinka-roka-2016.pdf (330.06 KB) oznacenie-vzoriek.xls (7.5 KB) oznacenie-vzoriek.pdf (181.17 KB) Sprievodny-program-2016.jpg (103.98 KB) ?íta? ?alej Ak chcete prida? komentáre, tak sa musíte prihlási? alebo zaregistrova?. | Tagy:Podujatia Seminár vedúcich v?elárskych krú?kov 11.-12. 3. 2016 v SO? Banská Bystrica St, 17/02/2016 | sekretariat Program Seminára vedúcich v?elárskych krú?kov 11.-12. 3. 2016 v SO? Banská Bystrica Príloha:Seminar-veducich-vcelarskych-kruzkov-2016.doc (12 KB) ?íta? ?alej Ak chcete prida? komentáre, tak sa musíte prihlási? alebo zaregistrova?. | Tagy:Krú?ky, Podujatia V?elárske minimum St, 17/02/2016 | sekretariat Preskú?anie z rozsahu základov v?elárenia (u?ivo v?elárskeho minima) pre záujemcov o ?al?ie vzdelávanie vo v?elárstve, ktoré sa uskuto?ní v Liptovskom Hrádku v sobotu 20.02.2016, za?iatok od 9:00. Prílohy:Skolenie-otazky-2016.pdf (105.04 KB) Temy-otazok-2016.doc (133.07 KB) Ak chcete prida? komentáre, tak sa musíte prihlási? alebo zaregistrova?. | Tagy:Podujatia Vysledky prieskumného konania dodávate?ov Po, 15/02/2016 | sekretariat Vysledky prieskumného konania na dodávate?ov: a) ú?ovych zostáv a rámikov b) novych v?elstiev c) varroadien V Banskej Bystrici sa dňa 3. februára 2016 konalo v poradí u? 4. prieskumné konanie na dodávate?ov ú?ovych zostáva v?elstiev pre za?ínajúcich v?elárov. Prieskumného konania sa zú?astnilo 6 dodávate?ov ú?ovych zostáv a 13 záujemcov o dodávku v?elstiev. Príloha:Vysledky-prieskumneho-konania-na-dodavatelov-ulovych-zostav-vcelstiev-a-varooradien.pdf(95.88 KB) ?íta? ?alej Ak chcete prida? komentáre, tak sa musíte prihlási? alebo zaregistrova?. | Tagy:Dokumenty Obe?ník ?. 3/2016 - Pozvánka na IV. medzinárodny seminár k problematike zdravia v?iel St, 03/02/2016 | sekretariat ?tátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky organizuje IV. medzinárodny seminár k problematike zdravia v?iel. Medzinárodny seminár sa bude kona? 25. februára 2016 v aule ?tátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky, Botanická 17, Bratislava. Za?iatok seminára je o 9,00 hod., predpokladané ukon?enie je o 16,00 hod. Príloha: Obeznik-3-2016-Pozvanka-na-IV-medzinarodny-seminar-k-problematike-zdravia-vciel.doc (134.5 KB) ?íta? ?alej Ak chcete prida? komentáre, tak sa musíte prihlási? alebo zaregistrova?. | Tagy:Obe?níky, Obe?níky 2016 Obe?ník ?. 2/2016 - Zájazd Srbsko - Medzinárodná vystava Belehrad St, 03/02/2016 | sekretariat Príloha: Obeznik-2-2016-Medzinarodna-vystava-Belehrad.doc (719.75 KB) ?íta? ?alej Ak chcete prida? komentáre, tak sa musíte prihlási? alebo zaregistrova?. | Tagy:Obe?níky, Obe?níky 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … nasledujúca ? posledná ? Meniny ?tvrtok 28. júla 2016 Dnes má meniny Kri?tof a zajtra Marta. Blaho?eláme! :-) Kategórie Dokumenty Dotácie Krú?ky Legislatíva Obe?níky Obe?níky 2010 Obe?níky 2011 Obe?níky 2012 Obe?níky 2013 Obe?níky 2014 Obe?níky 2015 Obe?níky 2016 Obe?níky ZSV Obe?níky ZSV 2013 Obe?níky ZSV 2014 Obe?níky ZSV 2015 Obe?níky ZSV 2016 Podujatia Prax Smernice Smernice ZSV Veterinárne oznamy V?ELáR V?elie produkty viac tagov Dokumenty Beekeeping in Slovakia Dokumenty SZV Zoznam lektorov a predná?ajúcich odborníkov 2015-2016 U?ite?ky medovych vyrobkov Zoznam chovate?ov matiek 2016 Majetok SZV + dodatok Ro?ny plán vzdelávania predná?ky 2015-2016 H?ada? Hlada? na tejto stránke: Kto je online Momentálne online: 0 users a 0 guests. Po?et prístupov Po?ítadlo stránky: 1,356,118 Unikátny náv?tevník: 25,043 Registrovaní u?ívatelia: 297 Neregistrovaní u?ívatelia: 0 Blokovaní u?ívatelia: 0 Publikovany obsah: 434 Nepublikovany obsah: 0 Od:2016-07-27 22:52:26 Náv?tevníci: Dnes: 33 Tento ty?deň: 292 Tento mesiac: 1302 Tento rok: 8434 Contact Us | Terms of Use | Trademarks | Privacy Statement Copyright ? 2009 www.vcelari.sk. All Rights Reserved. Powered by Drupal.

vcelari.sk Whois

Domain Name: VCELARI.SK